brązowooka

14 tekstów – auto­rem jest brązo­wooka.

Dla ko­biety, która kocha, jej mężczyz­na zaw­sze całuje naj­le­piej na świecie i je­go za­pach kocha najbardziej. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 8 lipca 2014, 09:47

Mam chwilę, żeby po­myśleć. Myśli mo­je idą w jed­nym kierun­ku. Oso­by która od tak daw­na sta­nowi mój cały świat. Załuję, że nie dos­trze­gałam te­go wcześniej, lecz le­piej późno niż wca­le. Zra­niona bałam się, on również zra­niony prze­ze mnie. Zna­leźliśmy w so­bie le­kar­stwo, które mogło nas za­bić al­bo po­kazać czym może być potęga miłości. Wyb­ra­liśmy drugą op­cje czy­niącą nasz szczęśliwymi 

myśl • 6 lipca 2014, 23:00

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

opowiadanie • 19 maja 2014, 18:27

Wróciłam

Tam! Spójrz na mnie!
Umieram pisząc ten list
Nie boję się śmierci,
gorzej z samotnością.
Jes­tem niedobitkiem
marzeń i emocji
nies­pełniony nadziei,
bez znieczulenia
oczy sze­roko zamknięte

Pa­miętasz, była jesień
jak w tej piosen­ce Grechuty
była dla nas
nasza najdroższa
dająca ukojenie.

Gdzie jes­teś ?
Poszedłeś, bez zmartwień,
gorzej ze mną
Zos­tałeś moim zmartwieniem.

Zmar­twienie - je­dyne co mam
Two­jego, gorzej z sercem
od­da­nym przy drodze.
Jest jak dziwka,
łat­we, przy­jem­ne, na chwilę.


wróciłam po pa­ru latach.. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 maja 2014, 19:46

Cza­sem jes­teś je­dynym wyjściem z te­go chaosu... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 czerwca 2012, 22:43

Masz wybór...al­bo miłość do mnie al­bo do pieniędzy...i nie nie ma wyjścia awaryjnego. 

myśl • 26 czerwca 2012, 19:39

Btw, to chciałam Ci tyl­ko wspom­nieć że Cię kocham... 

myśl • 20 czerwca 2012, 17:36

Ludzi których na­zywa­my przy­jaciółmi dzieli się na dwie gru­py.Jed­na to ta w której ciągle wy­mieniamy wiado­mości ty­pu"jes­teś moją przy­jaciółką"itp.Dru­ga gru­pa to ludzie którzy mog­li nig­dy nie naz­wać się przy­jaciółmi ale wiado­mo że ni­mi są. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 czerwca 2012, 21:49

Na pew­nym eta­pie życia, człowiek pot­rze­buje dru­giej połówki bar­dziej niż kiedy­kol­wiek..czy to tak ciężko zro­zumieć ?? 

myśl • 27 maja 2012, 18:24

Cza­sem gdy mam ochotę cofnąć czas..myśle so­bie, że prze­ciez mogłoby po­toczyć się tak samo.
A nie wyob­rażam so­bie żebym mogła jeszcze raz przez to wszys­tko przejść
Żyj­my te­raźniej­szością, bo za szyb­ko mija.. 

myśl • 23 maja 2012, 20:59

brązowooka

Zeszyty
  • Życiowe – Zbiór kil­ku cieka­wych tek­stów

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

brązowooka

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Aktywność

8 lipca 2014, 09:47brązowooka do­dał no­wy tek­st Dla ko­biety, która kocha, [...]

6 lipca 2014, 23:00brązowooka do­dał no­wy tek­st Mam chwilę, żeby po­myśleć. [...]